-->
Subscribe to me on YouTube

VEBZ | VERBS | VERBOS


INDÌKATIV | INDICATIVE | INDICATIVO
PRÈZENT| PRESENT | PRESENTE
à ì è
vûkà vivì vevè

asè 

asè kolèiting
llo o
vûko vivo vevo
llo ago  + veb | verb | verbo
ago kolèiting
tù â ê ê
vûkâ vivê vevê
tù asê  + veb | verb | verbo
asê kolèiting
èl / ella e
vûka vive veve
èl / ella ase  + veb | verb | verbo
ase kolèiting
nosotro amo imo emo
vûkamo vivimo vevemo
nosotro asemo  + veb | verb | verbo
asemo kolèiting
ûtede ài èi (ì) èi
vûkài vivèi (ì) vevèi
ûtede asèi  + veb | verb | verbo
asèi kolèiting
ellô / ellâ an en en 
vûkan viven veven
ellô / ellâ asen  + veb | verb | verbo
asen kolèitingINPÈFEKT | IMPERFECT | PRETÉRITO IMPERFECTOà ì è
vûkà vivì vevè

asè 

asè kolèiting
llo ava ìa ìa
vûkava vivìa vevìa
llo asìa / 'sìa  + veb | verb | verbo
asìa / 'sìa kolèiting
tù avâ ìâ ìâ
vûkavâ vivìâ vevìâ
tù asìâ / 'sìâ  + veb | verb | verbo
asìâ / 'sìâ kolèiting
èl / ella ava ìa ìâ
vûkava vivìa vevìa
èl / ella asìa / 'sìa  + veb | verb | verbo
asìa / 'sìa kolèiting
nosotro àvamo ìamo ìamo
vûkàvamo vivìamo vevìamo
nosotro asìamo / 'sìamo  + veb | verb | verbo
asìamo / 'sìamo kolèiting
ûtede avan ìan ìan
vûkavan vivìan vevìan
ûtede asìan / 'sìan  + veb | verb | verbo
asìan / 'sìan kolèiting
ellô / ellâ avan ìan ìan 
vûkavan vivìan vevìan
ellô / ellâ asìan / 'sìan  + veb | verb | verbo
asìan / 'sìan kolèitingPRÌTERAIT | PRETERITE | PRETÉRITO PERFECTO SIMPLEà ì è
vûkà vivì vevè

asè 

asè kolèiting
llo è ì ì
vûkè vivì vevì
llo ise  + veb | verb | verbo
ise kolèiting
tù ate ite ite
vûkate vivite vevite
tù isite / 'site  + veb | verb | verbo
isite / 'site kolèiting
èl / ella ò iò 
vûkò viviò veviò
èl / ella iso  + veb | verb | verbo
iso kolèiting
nosotro amo imo imo
vûkamo vivimo vevimo
nosotro isimo / 'simo  + veb | verb | verbo
isimo / 'simo kolèiting
ûtede aron ieron ieron
vûkaron vivieron vevieron
ûtede isieron / 'sieron  + veb | verb | verbo
isieron / 'sieron kolèiting
ellô / ellâ aron ieron ieron
vûkaron vivieron vevieron
ellô / ellâ isieron / 'sieron  + veb | verb | verbo
isieron / 'sieron kolèitingKONDÌXONOL | CONDITIONAL | CONDICIONAL SIMPLEà ì è
vûkà vivì vevè

asè 

asè kolèiting
llo arìa irìa erìa
vûkarìa vivirìa veverìa
llo arìa / 'rìa  + veb | verb | verbo
arìa / 'rìa kolèiting
tù arìâ irìâ erìâ
vûkarìâ vivirìâ veverìâ
tù arìâ / 'rìâ  + veb | verb | verbo
arìâ / 'rìâ kolèiting
èl / ella arìa irìa erìa
vûkarìa vivirìa veverìa
èl / ella arìa / 'rìa  + veb | verb | verbo
arìa / 'rìa kolèiting
nosotro arìamo irìamo erìamo
vûkarìamo vivirìamo veverìamo
nosotro arìamo / 'rìamo  + veb | verb | verbo
arìamo / 'rìamo kolèiting
ûtede arìan irìan erìan
vûkarìan vivirìan veverìan
ûtede arìan / 'rìan  + veb | verb | verbo
arìan / 'rìan kolèiting
ellô / ellâ arìan irìan erìan 
vûkarìan vivirìan veverìan
ellô / ellâ arìan / 'rìan  + veb | verb | verbo
arìan / 'rìan kolèitingFIUCHA | FUTURE | FUTURO SIMPLEà ì è
vûkà vivì vevè

asè 

asè kolèiting
llo arà irà erà
vûkarà vivirà veverà
llo arè  + veb | verb | verbo
arè kolèiting
tù arâ irâ erâ
vûkarâ vivirâ veverâ
tù arâ  + veb | verb | verbo
arâ kolèiting
èl / ella arà irà erà
vûkaràvivirà veverà
èl / ella arà  + veb | verb | verbo
arà kolèiting
nosotro aremo iremo eremo
vûkaremo viviremo veveremo
nosotro aremo  + veb | verb | verbo
aremo kolèiting
ûtede aràn iràn eràn
vûkaràn viviràn veveràn
ûtede aràn  + veb | verb | verbo
aràn kolèiting
ellô / ellâ aràn iràn eràn 
vûkaràn viviràn veveràn
ellô / ellâ arè  + veb | verb | verbo
arè kolèitingSABJÀNKTIV |SUBJUNCTIVE |SUBJUNTIVO PRÈZENT  | PRESENT  |  PRESENTEà ì è
vûkà vivì vevè

asè

asèkolèiting
(ke) llo a
vûke viva veva
(ke) llo aga  + veb | verb | verbo
aga kolèiting
(ke) tù ê â â
vûkê vivâ vevâ
(ke) tù agâ  + veb | verb | verbo
agâ kolèiting
(k') èl / ella a
vûke viva veva
(k') èl / ella aga  + veb | verb | verbo
aga kolèiting
(ke) nosotro emo amo amo
vûkemo vìvamo vèvamo
(ke) nosotro àgamo  + veb | verb | verbo
àgamo kolèiting
(k') ûtede en an an
vûken vivan vevan
(k') ûtede agan  + veb | verb | verbo
agan kolèiting
(k') ellô / ellâ en an an 
vûken vivan vevan
(k') ellô / ellâ agan  + veb | verb | verbo
agan kolèitingINPÈFEKT | IMPERFECT | PRETÉRITO IMPERFECTOà ì è
vûkà vivì vevè

asè

asèkolèiting
(ke) llo araieraiera
vûkaravivieraveviera
(ke) llo isiera / 'siera + veb | verb | verbo
isiera / 'sierakolèiting
(ke) tù arâierâierâ
vûkarâvivierâverierâ
(ke) tù isierâ / 'sierâ + veb | verb | verbo
isierâ / 'sierâkolèiting
(k') èl / ella araieraiera
vûkaravivieraveviera
(k') èl / ella isiera / 'siera + veb | verb | verbo
isiera / 'sierakolèiting
(ke) nosotro àramoièramoièramo
vûkàramo vivièramovevièramo
(ke) nosotro isièramo / 'sièramo + veb | verb | verbo
isièramo / 'sièramokolèiting
(k') ûtede aranieranieran
vûkaran vivieranvevieran
(k') ûtede isieran / 'sieran + veb | verb | verbo
isieran / 'sierankolèiting
(k') ellô / ellâ aranieranieran
vûkaran vivieranvevieran
(k') ellô / ellâ isieran / 'sieran + veb | verb | verbo
isieran / 'sierankolèitingINPÈRATIV (PÒZITIV)| IMPERATIVE (POSITIVE)| IMPERATIVO (POSITIVO)à ì è
vûkà vivì vevè

asè

asèkolèiting
llo -
-
llo  + veb | verb | verbo
kolèiting
tù e
vûka vive veve
tù ar + veb | verb | verbo
al kolèiting
èl / ella a
vûke viva veva
èl / ella aga  + veb | verb | verbo
aga kolèiting
nosotro vamo...à vamo...ì vamo...è
vamovûkà vamovivì vamovevè
nosotro vamosè  + veb | verb | verbo
vamosè kolèiting
ûtede à ì è
vûkà vivì vevè
ûtede asè  + veb | verb | verbo
asè kolèiting
ellô / ellâ en an an 
vûken vivan vevan
ellô / ellâ agan  + veb | verb | verbo
agan kolèiting


KÒNPAUNDZ| COMPOUNDS | COMPUESTOS
PRÈZENT PÈFEKT | PRESENT PERFECT | PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO Prèzent I. | present I. | presente I.: avè  +  past patìsipol | past participle | participio pasado Prèzent I. | present I. | presente I.: avè  vûcà  vivì  vevè
prèzent pèfekt I. | present perfect I. | pretérito perfecto compuesto I.: asè   + veb | verb | verbo  prèzent pèfekt I. | present perfect I. | pretérito perfecto compuesto I.: asè  kolèiting
llo  a / '  + P.P. a / ' /  vûcàu  vivìo  vevìo llo  ' exo  + V ' exo  kolèiting
tù  â  + P.P. â  vûcàu  vivìo  vevìo tù  â exo  + V â exo  kolèiting
èl / ella  a / '  + P.P. a / '  vûcàu  vivìo  vevìo èl / ella  a / ' exo  + V a / ' exo  kolèiting
nosotro  avemo / 'vemo  + P.P. avemo / 'vemo  vûcàu  vivìo  vevìo nosotro  'vemo exo  + V 'vemo exo  kolèiting
ûtede   avèi / 'vèi  + P.P. avèi / 'vèi  vûcàu  vivìo  vevìo ûtede  'vèi exo  + V 'vèi exo  kolèiting
ellô / ellâ  an  + P.P. han  vûcàu  vivìo  vevìo ellô / ellâ  an exo  + V an exo  kolèiting

FIUCHA PÈFEKT| FUTURE PERFECT | FUTURO PERFECTO fiucha | future | futuro simple : avè  +  past patìsipol | past participle | participio pasado fiucha | future | futuro simple : avè  vûcà  vivì  vevè
fiucha pèfekt | future perfect: | futuro perfecto: asè   + veb | verb | verbo  future perfect tense of asè  kolèiting
llo  avrè / 'vrè  + P.P. avrè / 'vrè  vûcàu  vivìo  vevìo llo  'vrè exo  + V 'vrè exo  kolèiting
tù  avrâ / 'vrâ  + P.P. avrâ / 'vrâ  vûcàu  vivìo  vevìo tù  'vrâ exo  + V 'vrâ exo  kolèiting
èl / ella  avrà / 'vrà  + P.P. avrà / 'vrà  vûcàu  vivìo  vevìo èl / ella  'vrà exo  + V 'vrà exo  kolèiting
nosotro   avremo / 'vremo  + P.P.  avremo / 'vremo  vûcàu  vivìo  vevìo nosotro  'vremo exo  + V 'vremo exo  kolèiting
ûtede   avran / 'vràn  + P.P.  avran / 'vràn  vûcàu  vivìo  vevìo ûtede  'vràn exo  + V 'vràn exo  kolèiting
ellô / ellâ  avràn / 'vràn  + P.P. avràn / 'vràn  vûcàu  vivìo  vevìo ellô / ellâ  'vràn exo  + V 'vràn exo  kolèiting

PAST PÈFEKT | PAST PERFECT | PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO inpèfekt | imperfect | pretérito imperfecto: avè, ì  +  past patìsipol | past participle | participio pasado inpèfekt | imperfect | pretérito imperfecto: avè, ì  vûcà  vivì  vevè
past pèfekt | past perfect | pluscuamperfecto :avè or ì   + veb | verb | verbo  past perfect tense of avè or ì  kolèiting
llo  avìa / 'vìa / iva  + P.P. avìa / 'vìa / iva  vûcàu  vivìo  vevìo llo  'vìa / iva exo  + V 'vìa / iva exo  kolèiting
tù  avìâ / 'vìâ / ivâ  + P.P. avìâ / 'vìâ / ivâ  vûcàu  vivìo  vevìo tù  'vìâ / ivâ exo  + V 'vìâ / ivâ exo  kolèiting
èl / ella  avìa / 'vìa / iva  + P.P. avìa / 'vìa / iva  vûcàu  vivìo  vevìo èl / ella  'vìa / iva exo + V 'vìa / iva exo kolèiting
nosotro   avìamo / 'vìamo / ivan  + P.P.  avìamo / 'vìamo / ivan  vûcàu  vivìo  vevìo nosotro  'vìamo / ìvamo  exo + V 'vìamo / ìvamo  exo kolèiting
ûtede   avìan / 'vìan / ivan  + P.P.  avìan / 'vìan / ivan  vûcàu  vivìo  vevìo ûtede   'vìan / ivan exo  + V  'vìan / ivan exo  kolèiting
ellô / ellâ  avìan / 'vìan / ivan  + P.P. avìan / 'vìan / ivan  vûcàu  vivìo  vevìo ellô / ellâ   'vìan / ivan exo  + V  'vìan / ivan exo  kolèiting


KONDÌXONOL PÈFEKT | CONDITIONAL PERFECT | CONDICIONAL PERFECTO kondìxonol | conditional | condicional simple: avè  +  past patìsipol | past participle | participio pasado kondìxonol | conditional | condicional simple: avè  vûcà  vivì  vevè
pèfekt kondìxonol | conditional perfect | condicional perfecto: asè  + veb | verb | verbo  pèfekt kondìxonol | conditional perfect | condicional perfecto: asè kolèiting
llo  avrìa / 'vrìa  + P.P. avrìa / 'vrìa  vûcàu  vivìo  vevìo llo  'vrìa exo  + V 'vrìa exo  kolèiting
tù  avrìâ / 'vrìâ   + P.P. avrìâ / 'vrìâ   vûcàu  vivìo  vevìo tù  'vrìâ exo  + V 'vrìâ exo  kolèiting
èl / ella  avrìa / 'vrìa   + P.P. avrìa / 'vrìa   vûcàu  vivìo  vevìo èl / ella  'vrìa exo  + V 'vrìa exo  kolèiting
nosotro   avrìamo / 'vrìamo  + P.P.  avrìamo / 'vrìamo  vûcàu  vivìo  vevìo nosotro  'vrìamo exo  + V 'vrìamo exo  kolèiting
ûtede   avrìan / 'vrìan  + P.P.  avrìan / 'vrìan  vûcàu  vivìo  vevìo ûtede  'vrìan exo  + V 'vrìan exo  kolèiting
ellô / ellâ  avrìan / 'vrìan  + P.P. avrìan / 'vrìan  vûcàu  vivìo  vevìo ellô / ellâ  'vrìan exo  + V 'vrìan exo  kolèiting

SABJÀNKTIV | SUBJUNCTIVE | SUNJUNTIVO
PRÈZENT PÈFEKT | PRESENT PERFECT | PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO sb. prèzent | sb. present | sb. presente :avè  +  past patìsipol | past participle | participio pasado sb. prèzent | sb. present | sb. presente :avè  vûcà  vivì  vevè
sb. prè pe. (k) | sb. Pre per. (c) | sb. pret. per. (c) :asè  + veb | verb | verbo  sb. prè pe. (k) | sb. Pre per. (c) | sb. pret. per. (c) :asè kolèiting
(ke) llo  aiga  + P.P. aiga  vûcàu  vivìo  vevìo (ke) llo  aiga exo  + V aiga exo  kolèiting
(ke) tù  aigâ  + P.P. aigâ  vûcàu  vivìo  vevìo (ke) tù  aigâ exo  + V aigâ exo  kolèiting
(k') èl / ella  aiga  + P.P. aiga  vûcàu  vivìo  vevìo (k') èl / ella  aiga exo  + V aiga exo  kolèiting
(ke) nosotro  àigamo  + P.P. àigamo  vûcàu  vivìo  vevìo (ke) nosotro  àigamo exo  + V àigamo exo  kolèiting
(k') ûtede   aigan  + P.P.  aigan  vûcàu  vivìo  vevìo (k') ûtede  aigan exo  + V aigan exo  kolèiting
(k') ellô / ellâ  aigan  + P.P. aigan  vûcàu  vivìo  vevìo (k') ellô / ellâ  aigan exo  + V aigan exo  kolèiting

PAST PÈFEKT | PAST PERFECT | PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO sb. past | sb. past | sb. pret. imp. :avè +  past patìsipol | past participle | participio pasado sb. past | sb. past | sb. pret. imp. :avè vûcà  vivì  vevè
sb. past pe. (k) | sb. Past per. (c) | sb. pret. Plcu. (c) :asè  + veb | verb | verbo  sb. past pe. (k) | sb. Past per. (c) | sb. pret. Plcu. (c) :asè kolèiting
(ke) llo  uviera / 'viera + P.P. uviera / 'viera vûcàu  vivìo  vevìo (ke) llo  'viera exo  + V 'viera exo  kolèiting
(ke) tù  uvierâ / 'vierâ + P.P. uvierâ / 'vierâ vûcàu  vivìo  vevìo (ke) tù  'vierâ exo + V 'vierâ exo kolèiting
(k') èl / ella  uviera / 'viera + P.P. uviera / 'viera vûcàu  vivìo  vevìo (k') èl / ella  'viera exo  + V 'viera exo  kolèiting
(ke) nosotro  uvièramo / 'vièramo + P.P. uvièramo / 'vièramo vûcàu  vivìo  vevìo (ke) nosotro  'vièramo exo  + V 'vièramo exo  kolèiting
(k') ûtede  uvieran / 'vieran + P.P. uvieran / 'vieran vûcàu  vivìo  vevìo (k') ûtede  'vieran exo  + V 'vieran exo  kolèiting
(k') ellô / ellâ  uvieran / 'vieran + P.P. uvieran / 'vieran vûcàu  vivìo  vevìo (k') ellô / ellâ  'vieran exo  + V 'vieran exo  kolèiting